Persbericht: Recupel betreurt belasting op middelen bestemd voor recyclage

Persbericht: Recupel betreurt belasting op middelen bestemd voor recyclage

Brussel – Recupel dient een annulatieverzoek in bij het Grondwettelijk Hof tegen de nieuwe belasting die het Vlaamse Gewest aan de beheersorganismen voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten oplegt voor de periode 2015 - 2019. Het betreft een belasting van 20 miljoen euro op eigen vermogen, dat uitsluitend wordt aangewend voor recyclagedoeleinden. Recupel benadrukt dat België bij de Europese top hoort op vlak van elektro-recyclage, en betreurt dat middelen bedoeld voor recyclage worden belast omwille van budgettaire redenen.

 

Elk bedrijf dat een elektr(on)isch toestel op de Belgische markt brengt is bij wet verplicht de inzameling, transport en recyclage van het afgedankte toestel op zich te nemen. Om dit in goede banen te leiden werd in 2001 door de elektro-industrie Recupel opgericht. Recupel vertegenwoordigt 7 beheersorganismen (sectororganisaties/vzw’s van producenten en importeurs van verschillende types van elektrische en elektronische apparaten) en ontvangt de bijdragen voor iedere afzonderlijke vzw. De Recupel-bijdrage wordt gebruikt om de inzameling, het transport en de recyclage van afgedankte elektro-toestellen in België te coördineren en te organiseren.

“De huidige bijdrage dekt de kosten niet die Recupel op zich neemt, aangezien meer dan 50% van deze kosten gefinancierd worden door bestaande reserves” zegt Peter Sabbe, General Manager van Recupel. “Door die reserves te belasten haalt de Vlaamse Regering 20 miljoen euro weg van middelen bestemd voor recyclage. Dat is dubbel spijtig wanneer men weet dat België op dat vlak bij de toplanden in Europa hoort, en we dat uiteraard graag zo willen houden.”

Om hun continuïteit te garanderen beschikken de verschillende beheersorganismen over aparte financiële reserves die in de loop der jaren werden aangelegd. Deze moet onder meer verzekeren dat de inzameling, transport en recyclage even efficiënt kunnen blijven gebeuren ingeval van nadelige schommelingen van grondstofprijzen. De Recupel-bijdrage wordt momenteel laag gehouden aangezien het grootste deel van de recyclagekosten wordt gedragen door overige reserves, die zo stelselmatig worden afgebouwd.

Over Recupel en AEEA

Recupel staat sinds 2001 in voor de inzameling en de verwerking van afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in heel België. AEEA worden als gevaarlijke afvalstoffen aanzien en zijn daarom onderworpen aan een specifieke reglementering. Deze afvalstoffen dienen op een transparante, duurzame en efficiënte manier, én in overeenstemming met de afvalstoffenwetgeving, te worden opgehaald en verwerkt. Meer informatie vindt u op de website www.recupel.be.

Voor vragen of informatie (enkel voor pers, gelieve niet te publiceren)

Bruno Fierens
Tel: +32 494 615 789
bruno.fierens@recupel.be

Contacteer ons
Bruno Fierens Woordvoerder, Recupel
Bruno Fierens Woordvoerder, Recupel
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel