Recupel-bijdrage gedaald. Afbouw reserves stilaan op kruissnelheid.

Recupel-bijdrage gedaald. Afbouw reserves stilaan op kruissnelheid.

Recupel weerlegt kritiek rapport Rekenhof

Woensdag 18 maart 2015 — Brussel, 18 maart 2015 – In de begroting van Recupel voor 2015 staat een bedrag ingeschreven van 16 mio Eur inkomsten uit de bijdragen, terwijl de totale kosten voor inzameling, transport en verwerking geraamd worden op 39 Mio Eur. Daarom reageert Recupel dan ook verwonderd op een rapport van het rekenhof, dat stelt dat het teveel reserves opgebouwd heeft en dat de verwijdering- en recyclagebijdrage die Recupel toepast bijgevolg ook te hoog zou zijn. Recupel werkt niet met overheidsmiddelen en benadrukt dat het nooit werd gecontroleerd, noch gecontacteerd door het rekenhof. 

Recupel vertegenwoordigt 7 beheersorganismen en int de bijdragen voor elk van deze afzonderlijke vzw’s. De reserves, provisies en fondsen die de vzw’s hebben aangelegd zijn het resultaat van verplichtingen die hen door de overheid werden opgelegd in het verleden. Eind 2014 bedroegen die voor de 7 vzw’s samen nog 245 Mio Eur, maar dit bedrag wordt stelselmatig afgebouwd, waardoor het in 2020 nog 131 Mio Eur zal bedragen.

Provisies:

De provisies werden aangelegd in uitvoering van de wettelijke bepalingen, voor alle toestellen die tussen 2001 en 2009 op de markt werden gebracht. Deze provisies worden enkel en alleen aangesproken voor de kosten van inzameling, transport en recyclage van de betreffende toestellen op het moment dat ze door de consument afgedankt en aangeboden worden

Fondsen:

De fondsen worden aangelegd om de continuïteit van Recupel te waarborgen en voorbereid te zijn op onvoorspelbare gebeurtenissen en dit conform de Milieubeleidsovereenkomsten met de regionale overheden. De reservefondsen bedroegen eind 2014 36.825.957 Eur, gespreid over alle sectoren.

In de afgelopen 10 jaar daalde de verwijdering- en recyclagebijdrage met 60%. Tegelijk stegen de ingezamelde hoeveelheden met 75%. Recupel is in Europa immers één van de koplopers op vlak van inzameling en recyclage.

Peter Sabbe, algemeen directeur van Recupel: “Recupel beheert zijn financiën als een goede huisvader. Door een aantal verplichtingen die ons in het verleden werden opgelegd, werden inderdaad reserves opgebouwd. Maar, alle middelen die ons werden toevertrouwd, worden aangewend voor het doel waarvoor ze geïnd werden: de inzameling en verwerking van AEEA en de bescherming van het leefmilieu. De bijdragen worden zeer deskundig aangewend om alle ingezamelde toestellen op vakkundige wijze in te zamelen, te ontmantelen en te recycleren.”

 

Over Recupel en AEEA

Recupel staat sinds 2001 in voor de inzameling en de verwerking van afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in heel België. AEEA worden als gevaarlijke afvalstoffen aanzien en zijn daarom onderworpen aan een specifieke reglementering. Deze afvalstoffen dienen op een transparante, duurzame en efficiënte manier, én in overeenstemming met de afvalstoffenwetgeving, te worden opgehaald en verwerkt. Meer informatie vindt u op de website www.recupel.be.

Voor meer informatie (enkel pers, gelieve niet te publiceren) :

MindShake PR

Tom De Bruyckere, tel. 02 478 18 44 / 0476 45 15 03

tom@mindshake.biz